HOOFDVERPLEEGKUNDIGE VAN DE DIENST « THUISZORG » (M/V/X) (A 4363 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een hoofdverpleegkundige van de dienst « thuiszorg » (m/v/x) (a 4363 i) beheren, omkaderen, coördineren en superviseren van het team op dagelijkse basis, om de opdrachten en de dienstactiviteiten te verzekeren.

Rol en verantwoordelijkheden

1. U staat in voor het begeleidingswerk en de administratie van de zorgen met de garantie van een coherente en gedeelde benadering :

 • U organiseert en superviseert de behandeling van aanvragen en de presentatie planningen
 • Het onthaal en de sociale en telefonische permanenties organiseren
 • U superviseert en organiseert het beheer van de verzorging per individu waarbij er moet worden toegezien op de opvolgingen
 • Een steun betekenen bij het onderzoeken van de individuele situaties
 • De wettelijke procedures doen respecteren, de hulpcriteria en de werking die vastgelegd werden door de Raad, de instructienota’s, de methodologie, de interne werkingsregels en de beslissingen van de hiërarchie
 • Verbeteringsvoorstellen formuleren en deelnemen aan het opstellen van de sociale, administratieve, zorg procedures en de werkmethodologie in functie van de evolutie van de te behandelen materies (in overleg met de directie)

2. Het personeel omkaderen en instaan voor het dagelijkse en organisatorische beheer van de teams

 • De werklast billijk verdelen over de personeelsleden van het team en het regelmatig evalueren
 • Instaan voor de continuďteit van de dienst (beheer van de afwezigheden, vervangingen en verloven)
 • Waken over het respect, door het personeel, van een open, respectvolle en billijke houding tegenover de personen
 • De teamvergaderingen en de intervisies organiseren
 • De professionele relaties en de samenwerking tussen de personeelsleden van het team, de groepsgeest, het overleg en de proactieve uitwisseling stimuleren
 • Instaan voor de individuele evaluatie van de teamleden
 • Waken over de voortdurende beroepsontwikkeling van het personeel, met name via individuele coaching en het opleidingsproces
 • De conflicten beheren (in overleg met de directie)
 • Deelnemen aan de aanwerving van nieuwe personeelsleden
 • Waken over de goede logistieke werking van de dienst (de behoeften melden, bestellingen, herstellingen, …)

3. Rekenschap afleggen aan de overheden, meewerken met het beleid van het OCMW en de schakel zijn tussen de werknemers van de dienst en de hiërarchische lijn :

 • De dienst organiseren met respect voor de wetgeving en de normen van de activiteit sector
 • De financieringen verkrijgen die verband houden met de activiteiten van de dienst,
 • Regelmatig een balans van de activiteiten opmaken, van de werking en van het beheer van de dienst
 • Verzekeren van de overdracht van de opgaande en neergaande inlichtingen (wetswijzigingen, beslissingen en oriëntaties RMW, Comité, hiërarchische lijnen, enz.)
 • Identificeren en inventariseren van de behoeften in de materies die door de dienst behandeld worden
 • Deelnemen aan het opstellen en het realiseren van nieuwe acties/sociale initiatieven, alsook het deelnemen aan de stafvergaderingen van de directie
 • Deelnemen aan het opstellen van de nota van algemeen beleid en aan het activiteitenverslag (in overleg met de directie)
 • Deelnemen aan het opstellen van de begroting (in overleg met de directie)

4. Waken over het gecoördineerde en overlegde werk met de collega’s en/of de interne en externe tussenkomende partijen :

 • Bevorderen van de uitwisseling, de dialoog, de communicatie tussen tussenkomende partijen, teneinde een gemeenschappelijke oriëntatie te definiëren
 • Deelnemen en organiseren van coördinatievergaderingen tussen collega’s en belanghebbenden
 • Waken over de communicatie en de overdracht van de inlichtingen tussen collega’s en belanghebbenden
 • De dienst vertegenwoordigen of doen vertegenwoordigen in interne en externe werkgroepen

5. Meewerken aan het welzijnsbeleid op het werk :

 • Een dynamische medespeler zijn in het implementeren van de wet op het welzijn op het werk
 • Een aanpak ontwikkelen voor het onthaal van nieuwe rekruteringen

6. Zich inzetten in de persoonlijke ontwikkeling :

 • Zich voortdurend op de hoogte houden van de evoluties van het vak
 • Een netwerk van professionele contacten onderhouden
 • Zichzelf in vraag stellen en er naar streven zich te verbeteren

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma ( bachelor in de verpleegkunde) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over een ervaring van minimum 3 jaar in hoedanigheid van verpleegkundige in de sector van thuisverzorgen EN/OF U hebt een ervaring van minimum 3 jaar als verpleegkundige in een leidingsfunctie
 • U beschikt over uitstekende communicatieve, administratieve vaardigheden en u kan goed met de computer overweg (cf. gebruik van software Infi +)
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : BH5
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciënniteit ) = 2.988,78 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4363 I dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 03/02/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL