ADJUNCT DIRECTEUR/TRICE RVT (M/V/X) (A 4359 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een adjunct directeur/trice rvt (m/v/x) (a 4359 i) om het managementpersoneel van een van de rusthuizen te integreren, de bedrijfsprocessen met betrekking tot de administratieve diensten en accommodatiediensten te coördineren, actief deel te nemen aan de uitvoering van het levensproject van het rusthuis en een omgeving te creëren die aangenaam is voor de bewoners dankzij sfeer en respect voor rythmes en mensen.

Rol en verantwoordelijkheden:

 • U zorgt via communicatie en concrete acties voor een globale ondersteuning van de bewoners waarbij het onderscheid tussen de zorg en het dagelijks leven wordt bevorderd.

 • U ondersteunt en adviseert de directeur/trice bij het uitoefenen van zijn/haar taken:
  • u werkt mee aan de strategische en operationele besluitvorming en aan alle reflecties of projecten met betrekking tot de activiteiten/missies van het rusthuis.
  • u neemt deel aan het financiële en budgettaire beheer van de vestiging
  • u garandeert het goede beheer en de veiligheid van het gebouw
  • u rapporteert aan de autoriteiten van het OCMW
  • u werkt mee aan het beleid van het OCMW en zorgt voor de vertegenwoordiging ervan

 • U houdt rekening met de specifieke kenmerken van de ondersteuning van specifieke doelgroepen (zoals mensen met de ziekte van Alzheimer of verwante ziekten), u neemt actief deel aan het voedingsbeleid van het rusthuis om de voedselbehoeften te verzoenen met het eetplezier en u neemt deel aan de ontwikkeling van een palliatieve zorgcultuur

 • U beheert en verzekert het opvolgen van de administratieve diensten en accommodatiediensten:
  • u ontwikkelt richtlijnen door de acties en middelen te identificeren, te plannen en te optimaliseren die nodig zijn om ze te implementeren
  • u schrijft of werkt procedures bij, stelt dashboards/monitoringtools in, analyseert gegevens en maakt actieplannen
  • u zorgt voor een soepel verloop van de maandelijkse facturering aan de bewoners en de driemaandelijkse facturering aan de ziekenfondsen/RIZIV
  • u controleert de opvolging en terugbetaling van vorderingen

 • U organiseert het werk:
  • u coördineert de activiteiten en stelt prioriteiten door er voor te zorgen dat deadlines gerespecteerd worden
  • u ontwikkelt een coherent uurrooster op basis van de behoeften van de diensten
  • u garandeert de continuïteit van de dienstverlening en beheert de human resources (afwezigheden) alsook het materiaal voor economisch en ecologisch efficiënte praktijke
 • U beheert het personeel:
  • u verzekert de ontvangst, opleiding, begeleiding en integratie van de nieuwe teamleden
  • u zorgt voor de individuele opvolging van teamleden (functiegesprek, herkadrering, evaluatie, conflictbeheersing, enz.)
  • u neemt deel aan het aanwervingsproces van personeel (selectie, interviews,…) en u neemt deel aan de disciplinaire processen
  • u ondersteunt de accommodatieverantwoordelijke en zorgt tegelijkertijd voor het bereiken van individuele en gemeenschappelijke doelen
  • u neemt deel aan de continue professionele ontwikkeling van het personeel
  • u stimuleert samenwerking en interdisciplinariteit en zorgt voor de organisatie van teamvergaderingen

 • U bent een dynamische speler in de implementatie van wetgeving ter preventie van de psychosociale werklast

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (master) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U bent houder van het getuigschrift “beheerder van een woonzorgcentrum” of u bent bereid dit te behalen (2 jaar avondschool)
 • U beschikt over uitstekende communicatieve, redactionele, administratieve vaardigheden en u kan goed met de computer overweg
 • U kan projecten in goede banen leiden
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Een ervaring in een rust/verzorgingstehuis en/of een ervaring met het leiden van teams zijn troeven.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A1
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciënniteit ) = 3.057,11 onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4359 I dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 16/01/2019.

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL