FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (M/V/X)

Het OCMW van Brussel zoekt een functionaris gegevensbescherming (m/v/x)

onder de directe verantwoordelijkheid van de Secretaris-generaal

om :

  • de rol van mede-toezichthouder op zich te nemen en erover te waken dat de instelling handelt conform de Algemene Verordening inzake persoonlijke Gegevensbescherming, en indien nodig de verschillende betrokken instanties op de hoogte te brengen van eventuele niet-naleving;
  • acties uit te werken en/of eraan deel te nemen om de personeelsleden en de verschillende instanties van het OCMW te sensibiliseren en de basisregels na te leven betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens;
  • de referentiepersoon te zijn op het vlak van de bescherming van persoonlijke gegevens voor de verschillende instanties van het OCMW alsook voor de controleautoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Rol en verantwoordelijkheden

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen die van toepassing zijn op alle taken:

1) alle actoren binnen het OCMW informeren en sensibiliseren betreffende het wettelijke kader dat opgelegd wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en een cultuur verspreiden gebaseerd op « respect voor de persoonlijke levenssfeer »:

- bij personeelsleden: acties leiden en/of uitvoeren om de hiërarchie en alle personeelsleden (inclusief zij die mee instaan voor de gegevensverwerking) te sensibiliseren of te vormen rond de na te leven regels op het vlak van de bescherming van persoonlijke gegevens;

- bij personen waarvan de gegevens verwerkt worden: ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van de uitgevoerde gegevensverwerkingen en van hun rechten.


2) instaan voor de analyse, de communicatie en de controle van de genomen of te nemen maatregelen om te garanderen dat het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonlijke gegevens wordt gerespecteerd:

- erover waken dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming , de overige wettelijke beschikkingen en de interne regels van het OCMW betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens worden nageleefd, inclusief de verdeling van de verantwoordelijkheden;

- aanbevelingen en raad geven alsook gemotiveerd en gedocumenteerd advies verstrekken aan de betrokken hiërarchie en aan de Secretaris-generaal;

- acties leiden of uitvoeren om te beoordelen in hoeverre de instelling conform is, wijzen op eventuele niet-naleving (ernst van de situatie, mogelijke gevolgen voor de betrokken personen, oorzaken, verantwoordelijkheden, enz.), nagaan of het wettelijk kader gerespecteerd wordt en/of de procedures, methodes en richtlijnen voor de bescherming van persoonlijke gegevens juist worden toegepast.

3) De Secretaris-generaal informeren, raad geven en waarschuwen indien maatregelen nodig zijn bij eventuele niet-naleving:

- instaan voor de risicoanalyse inzake de persoonlijke levenssfeer;

- de Secretaris-generaal onmiddellijk op de hoogte brengen van het gevaar dat initiatieven van diensten kunnen inhouden of wanneer de voorschriften niet worden nageleeft, alsook een procedure vastleggen om ernstige inbreuken aan te tonen;

- specifieke aanbevelingen geven aan de Secretaris-genaraal en indien nodig arbitriageaanvragen doen;

- een jaarrapport voorstellen aan de Secretaris-generaal waarin de gevoerde acties en eventuele problemen tijdens het afgelopen jaar worden beschreven.

4) De voornaamste contactpersoon zijn op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens voor de betrokken personen en voor de controleautoriteit:

- klachten ontvangen en behandelen van personen betreffende hun gegevensverwerking en waken over het respect van hun rechten: klachten en verzuchtingen behandelen en/of procedures hieromtrent uitvoeren;

- de voornaamste contactpersoon zijn van de controleautoriteit voor vragen betreffende de behandelingen uitgevoerd door de instelling (inclusief de voorafgaande raadpleging genoemd in artikel 36 van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming van 27/04/2016);

- de inventaris van bewerkingen beheren (Register) conform de verantwoordelijkheid van het OCMW («Accountability») en de controleautoriteit toegang verschaffen ( Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Profiel

  • U bent houder van een Masterdiploma (richting rechten en/of beheersinformatica en/of elke andere relevante richting voor de functie);
  • U heeft doorgedreven kennis van informatietechnologie en gespecialiseerde kennis in rechten (met name het toepasselijk recht in het kader van de opdracht, de geldende regels binnen het OCMW, en in het kader van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer);
  • U kan vlot overweg met informaticatools (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet) en managementtools (overzichtstabellen);
  • U beheerst de juiste handelswijzen voor gegevensbescherming;
  • U bent sterk in analyse en synthese, communicatief ingesteld (gesproken en geschreven) en weet te onderhandelen;
  • U heeft relationeel, organisationeel, coördinatorisch talent en bent vaardig in groepsbegeleiding.
  • U heeft minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in projectbeheer.

Beroepservaring in een gelijkaardige functie is een troef.

Voorwaarden: arbeidscontract van onbepaalde duur (met mogelijkheid tot statutaire benoeming), houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Het loon stemt overeen met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (weddeschaal A).

Voordelen: tussenkomst in verplaatsingskosten met het openbaar vervoer, aantrekkelijke verlofregeling, maaltijdcheques, erkenning van de beroepservaring (privé en/of overheidssector) en voortgezette opleiding.

Indien U op zoek bent naar een stabiele werkomgeving met vele uitdagingen ,

neem dan snel contact op het volgend adres : jobs@ocmwbru.irisnet.be of per brief : OCMW van Brussel – Departement van het Personeel - Hoogstraat 298A – 1000 Brussel. 
FR | NL   Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI